Privacybeleid en Disclaimer

Privacybeleid

Deze website www.viervakantie.nl wordt geëxploiteerd door WorkRelax BV en haar werkmaatschappijen, hierna te noemen 'VierVakantie'. Indien u via onze site een vakantie boekt, of indien u een informatieverzoek naar ons stuurt, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren als naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Voor een boeking zullen ook nog specifieke gegevens van belang voor de reis aan u worden gevraagd. Informatie die u steeds dient in te vullen is als zodanig gemarkeerd met een *, de overige informatie kunt u op vrijwillige basis invoeren. De door u ingevoerde informatie zal worden gebruikt voor het afhandelen van het verzoek c.q. het uitvoeren van de boeking en de betaling. Indien u geregistreerd bent als klant worden uw gegevens opgenomen in onze klantendatabase. De informatie zal daarna ook worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor doeleinden zoals uitvoering overeenkomst; up to date houden van uw gegevens; gebruik voor verbeteren en personaliseren site en diensten; gebruik voor zenden van persoonlijke boodschappen, aanbiedingen en informatie over VierVakantie.

Disclaimer

Op alle via deze website door VierVakantie aangeboden vakanties zijn onze 'Algemene Voorwaarden' van toepassing, alsmede 'Specifieke Voorwaarden' voor het boeken van kampeermiddelen en andere middelen. De inhoud van deze voorwaarden kunt u vanaf deze site bekijken en/of downloaden. VierVakantie besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. VierVakantie is niet aansprakelijk voor evidente fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Ons vakantieaanbod wordt grotendeels lokaal uitgevoerd door derden. Voor de goede uitvoering van ons vakantieaanbod zijn wij mede afhankelijk van deze derden. En ondanks een zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het is van groot belang dat u met de juiste verwachtingen op vakantie gaat.

Deze website bevat informatie om u te helpen bij het kiezen van uw vakantie. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te lezen.

Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse gebodene. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld. Ook worden er sfeer foto's gebruikt die niet representatief zijn voor onze kampeermiddelen of andere middelen.

Indien een faciliteitenbeschrijving bij accommodatie is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij VierVakantie hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan u heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en/of VierVakantie u een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover VierVakantie geen controle heeft. VierVakantie is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door VierVakantie ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een vakantie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en VierVakantie.

Deze website alsmede de inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van VierVakantie. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van VierVakantie vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

VierVakantie is een merk van WorkRelax BV te Monster. Het gebruik van dit merk is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van WorkRelax BV.

VierVakantie behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van vakanties.
 

Algemene Voorwaarden VierVakantie

Deze algemene voorwaarden (hierna 'Algemene Voorwaarden') gelden voor iedere overeenkomst die met VierVakantie wordt gesloten. Naast Algemene Voorwaarden kunnen tevens andere voorwaarden van toepassing zijn, zoals van derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van het vakantieaanbod of aangaande middelen.

Door op het scherm waar u uw boeking definitief aanmeldt, het vinkje aan te zetten bij de vraag of u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, bevestigt u dat u de van toepassing zijnde voorwaarden hebt gelezen en hebt begrepen en worden de Algemene Voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien boekingen via mail of telefoon worden aangemeld en de boeking uitgevoerd door medewerkers van VierVakantie, zullen de van toepassing zijnde voorwaarden altijd per e-mail worden toegestuurd en ook per e-mail een bevestiging worden gevraagd. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kunt u helaas geen vakantie boeken.

Overeenkomst

Er komt een overeenkomst tot stand tussen een klant (hierna 'Klant') en VierVakantie met betrekking tot een vakantie die wordt aangeboden op de website www.viervakantie.nl indien:

 • de klant akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en/of andere van toepassing zijnde voorwaarden zoals de specifieke voorwaarden;
 • de klant zijn/haar boekingsgegevens definitief maakt; en
 • de klant de vereiste betalingen heeft uitgevoerd.

Na de totstandkoming van een overeenkomst zoals hiervoor omschreven, ontvangt de klant een elektronische bevestiging van de overeenkomst en de geboekte vakantie per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De elektronische bevestiging wordt geacht de klant te hebben bereikt wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen dan wel wanneer deze redelijkerwijze geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. VierVakantie heeft het recht het aangaan van een overeenkomst met de aanstaande klant te weigeren zonder verplichting daartoe nadere redenen te geven.

VierVakantie heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van VierVakantie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. VierVakantie wijst u erop dat boekingen die u maakt en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde “afkoelingsperiode” van 7 dagen zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. overeenkomsten die zien op levering van vakantieaanbod die via VierVakantie geboekt worden c.q. tot stand komen.

Aansprakelijkheid

Degene die met VierVakantie op bovengenoemde wijze een overeenkomst aangaat (de Klant), is (ook) voor andere vakantiegangers van de geboekte vakantie, verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het opgeven van de juiste persoonsgegevens van alle vakantiegangers, betaling van de gehele reissom en alle overige verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Indien er minderjarigen zijn onder de overige vakantiegangers van de geboekte vakantie, dan dient door de klant bij navraag kunnen worden aangetoond dat de ouders of voogden van deze minderjarigen toestemming hebben verleend voor het deelnemen aan de geboekte vakantie. In dit licht wordt de Klant gezien als de verantwoordelijke voor en tijdens de vakantie, ook voor mede vakantiegangers. Hieronder vallen niet alleen formele verplichtingen maar ook gedragingen en uitingen.

VierVakantie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s)  verstrekte informatie. VierVakantie draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. De aansprakelijkheid voor schade tijdens de vakantie alsmede aansprakelijkheid voor schade in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden uitgesloten.

Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van enig middel dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst draagt VierVakantie voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. In alle gevallen blijft de huurder verplicht het volledige bedrag te voldoen, tenzij hij met betrekking tot bedrag aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de middelen een gevolg was van een defect, grove opzet of nalatigheid van VierVakantie.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen die door de klant dienen te worden voldaan, dienen binnen de aan de klant bekend gemaakte termijn(en) te zijn ontvangen door VierVakantie. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van het totale overeengekomen bedrag te worden voldaan. Dit bedrag dient uiterlijk 6 dagen na reservering te zijn ontvangen. Het restant van het bedrag (andere 50% van het totaal overeengekomen bedrag) moet uiterlijk zes weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van VierVakantie. Bij niet tijdige betaling is de klant in verzuim. VierVakantie heeft het recht om bij verzuim de boeking te annuleren en de gerelateerde kosten in rekening te brengen. In dat geval kunnen de reeds betaalde gelden met de kosten verrekend worden. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond het gehele bedrag worden voldaan. Het gepubliceerde bedrag op de bevestiging geldt voor de totale vakantie (dus niet per persoon), tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de klant voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de klant door VierVakantie of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per groep worden geheven en variëren naar gelang de grootte van de groep, en reserveringskosten.

Aankomst- en Vertrektijden

Voor vakanties zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld. Deze tijden zijn definitief. VierVakantie kan hier alleen binnen redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet kan worden gevergd van afwijken.

Gedrag en Gebruik van Faciliteiten

De Klant is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van eigen of ingehuurde medewerkers van VierVakantie ter bevordering van een goede uitvoering van de vakantie en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte Klant. De Klant die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de vakantie daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door VierVakantie van (voortzetting van) de vakantie worden
uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Klant, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last kunnen worden toegerekend. De Klant is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

Specifieke Voorwaarden VierVakantie

Deze specifieke voorwaarden (hierna 'Specifieke Voorwaarden') gelden voor iedere overeenkomst die met VierVakantie wordt gesloten en waarbij er gebruik wordt gemaakt van kampeermiddelen en andere middelen zoals boten en fietsen. Naast deze Specifieke Voorwaarden kunnen tevens andere voorwaarden van toepassing zijn, zoals van derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van het vakantieaanbod.

Door op het scherm waar u uw boeking definitief aanmeldt, het vinkje aan te zetten bij de vraag of u akkoord gaat met deSpecifieke Voorwaarden, bevestigt u dat u de van toepassing zijnde voorwaarden hebt gelezen en hebt begrepen en worden de Specifieke Voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien boekingen via mail of telefoon worden aangemeld en de boeking uitgevoerd door medewerkers van VierVakantie, zullen de van toepassing zijnde voorwaarden altijd per e-mail worden toegestuurd en ook per e-mail een bevestiging worden gevraagd. Indien u niet akkoord gaat met de Specifieke Voorwaarden kunt u helaas geen vakantie boeken voor zover deze bestaat uit kampeermiddelen en/of andere die middelen waarop de Specifieke Voorwaarden van toepassing zijn.

Huur VierVakantie Caravan of Tent

 1. De huurder wordt geacht de gehuurde caravan of tent in goede staat te hebben ontvangen.
 2. De huurder dient de caravan of tent bij aankomst te controleren op beschadigingen en/of vermissingen. Beschadigingen en/of vermissingen dienen te worden vastgelegd en per direct te worden gecommuniceerd naar VierVakantie. Gebreken en/of vermissingen die niet zijn vermeld, worden geacht tijdens het verblijf te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.
 3. Huurder dient ervoor te zorgen dat de caravan of tent uitsluitend overeenkomstig bestemming gebruikt te worden; dat de caravan of tent op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor beschadiging van interieur en van exterieur wordt gewaakt. Ook is het  de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de caravan of tent.
 4. De caravan of tent mogen slechts bewoond worden door de in de boeking genoemde personen.
 5. VierVakantie is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde caravan of tent, behoudens in het geval van defecten, grove opzet of nalatigheid van VierVakantie, in welk geval de aansprakelijkheid van VierVakantie is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de bagage of persoonlijke eigendommen van de huurder is VierVakantie nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een verzekering af te sluiten.
 6. De huurder stelt VierVakantie niet aansprakelijk voor door de huurder geleden persoonlijke en materiële schade. De huurder stelt VierVakantie niet aansprakelijk voor alle door derden gestelde vorderingen, evenals alle kosten van rechtsvervolging, welke door gebeurtenissen gedurende de huurperiode zijn ontstaan.
 7. De caravan is alleen verzekerd bij brand en diefstal en iedere vorm van beschadiging en/of vermissing is de verantwoordelijkheid van de huurder.
 8. Bij einde van huurperiode dient de caravan of tent in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder en moeten onverwijld aan VierVakantie worden voldaan maar uiterlijk binnen 1 week na vertrek.
 9. Voor vertrek heeft de huurder de caravan of tent opgeruimd (inclusief de vaat) en bezemschoon achtergelaten.  
 10. Huurder vrijwaart VierVakantie onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
 11. Indien VierVakantie ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgaven van VierVakantie die
  kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan VierVakantie voldoen maar uiterlijk binnen 1 week na vertrek.
 12. De caravan wordt door VierVakantie afgeleverd met een volle schoonwatertank, lege vuilwatertank en geleegde toilettank voorzien van de benodigde chemische middelen. Huurder dient de caravan ook weer in deze staat terug te brengen. Indien de huurder niet voldoet aan de door VierVakantie gestelde eisen, zullen kosten verhaald worden op de huurder.
 13. De caravan of tent worden op vertrekdag gecontroleerd op beschadigingen en/of vermissingen inclusief de bijbehorende inventaris. Een kopie van het inspectierapport wordt aan huurder toegestuurd indien er sprake is van beschadigingen en/of vermissingen.
 14. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde caravan of tent te verplaatsen.
 15. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de caravan of tent te onderverhuren, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de caravan of tent te
  beschikken in strijd met de belangen van VierVakantie.
 16. Huurder is verplicht bij beschadiging of diefstal van de caravan of tent inclusief inventaris, VierVakantie daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit aan VierVakantie uiterlijk bij beëindiging van de
  vakantie ter hand te stellen. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van VierVakantie ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 17. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van VierVakantie onmiddellijk en volledig uit te voeren.
 18. Gebruik van de caravan of tent is geheel voor eigen risico.

Huur VierVakantie Motorboot

 1. De huurder wordt geacht de gehuurde motorboot in goede staat te hebben ontvangen.
 2. Huurder dient ervoor te zorgen dat de boot uitsluitend overeenkomstig bestemming gebruikt te worden; dat de boot op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor beschadiging van interieur en van exterieur wordt gewaakt. Ook is het  de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de boot.
 3. De boot mag slechts gebruikt worden door de in de boeking genoemde personen.
 4. VierVakantie is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde boot, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van VierVakantie, in welk geval de aansprakelijkheid van VierVakantie is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de bagage of persoonlijke eigendommen van de huurder is VierVakantie nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een verzekering af te sluiten.
 5. De huurder stelt VierVakantie niet aansprakelijk voor door de huurder geleden persoonlijke en materiële schade. De huurder stelt VierVakantie niet aansprakelijk voor alle door derden gestelde vorderingen, evenals alle kosten van rechtsvervolging, welke door gebeurtenissen gedurende de huurperiode zijn ontstaan.
 6. Bij einde van huurperiode dient de fiets in gelijke staat te verkeren als bij aflevering, behoudens normale slijtage. Vermiste onderdelen en reparaties (met uitzondering van defecten) zijn voor rekening van huurder.
 7. Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
 8. Indien VierVakantie ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgaven van VierVakantie die
  kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen maar uiterlijk binnen 1 week na vertrek.
 9. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de motorboot uit het water te halen, te onderverhuren, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de motorboot te beschikken in strijd met de belangen van VierVakantie.
 10. De boot is CASCO verzekerd met een eigen risico van € 75,- per geval en de verzekering geldt uitsluitend voor de Nederlandse binnenwateren. Het bevaren van de Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer en Zeeuwse stromen en de grote rivieren is niet toegestaan.
 11. Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Hiervoor geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en de schade wordt gedekt door de lopende verzekering van het schip. De huurder dient in zijn belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp.Wij raden de huurder aan een waarborg / gevolgschadedekking-verzekering af te sluiten.
 12. De huurder dient de boot bij eerste gebruik op beschadigingen en/of vermissingen te controleren. Beschadigingen en/of vermissingen dienen te worden vastgelegd. Gebreken en/of vermissingen die niet zijn vermeld, worden geacht bij gebruik te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.
 13. Schade tijdens de huurperiode dient de huurder direct te melden aan VierVakantie.
 14. Bij eerste aankomst tijdens uw vakantie heeft de motorboot een volle tank met benzine. Het verbruik is voor kosten van de huurder. Op de laatste dag van gebruik dient de motorboot met volle benzinetank en voorzien van dekzeil en sloten te worden afgeleverd.
 15. De motorboot wordt schoon aan u afgeleverd en wij ontvangen het graag schoon weer van u terug. Indien de boot niet schoon wordt opgeleverd zullen de kosten van schoonmaak op u verhaald worden.
 16. Haven-, brug- en sluisgelden zijn voor rekening van huurder.
 17. Indien noodzakelijke reparatie, welke gevolg is van schade, ontstaan door slijtage en/of onvoldoende onderhoud, langer dan 24 uur in beslag neemt, heeft de huurder daarna recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met het schip kan varen.
 18. Het is niet toegestaan andere vaartuigen op sleeptouw te nemen of uzelf te laten slepen zonder toestemming van VierVakantie.
 19. Het is verboden reparaties aan het door u gehuurde schip uit te (laten) voeren zonder toestemming van VierVakantie.
 20. De huurder verklaart met het schip en de uitrusting als "een goed schipper" om te gaan, met de vaarreglementen bekend te zijn en deze in acht te nemen.
 21. Minimum leeftijd van de bestuurder is 16 jaar en legitimatie is verplicht.
 22. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 23. Gebruik van de boot is geheel voor eigen risico.
 24. Huurder dient zich te houden aan volgende instructies: (a) Vaar niet te snel in onoverzichtelijk water; (b) houd rekening met uw hekgolf t.o.v. collega watersporters die afgemeerd liggen; (c) varen onder invloed van drank en/of drugs is ten strengste verboden; (d) vaar niet bij nacht; (e) kijk tijdens het varen regelmatig achterom zodat u rekening kunt houden met opkomend vaarverkeer; (f) manoeuvreer de boot, voordat u wegvaart, zoveel mogelijk met de hand in de juiste positie; (g) zorg ervoor dat kinderen een zwemvestje dragen en dat de bestuurder ten allen tijde het rode kaart adequaat (rond de pols) heeft aangebracht; (h) bij stalling in de jachthaven moeten het dekzeil en sloten ten allen tijden worden aangebracht; (i) de boot mag onder geen beding buiten de jachthaven overnachten en moet altijd gestald worden op de aangegeven plek in de jachthaven.

Huur VierVakantie Fietsen

 1. De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen.
 2. De huurder dient de fiets(en) bij aankomst te controleren op beschadigingen en/of vermissingen. Beschadigingen en/of vermissingen dienen te worden vastgelegd en per direct te worden gecommuniceerd naar VierVakantie. Gebreken en/of vermissingen die niet zijn vermeld, worden geacht tijdens het gebruik te zijn ontstaan, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.
 3. Huurder dient ervoor te zorgen dat de fiets(en) overeenkomstig bestemming gebruikt te worden; dat de fiets(en) op behoorlijke wijze word(en)t behandeld en verzorgd en dat voor beschadigingen wordt gewaakt. Ook is het  de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de fiets(en).
 4. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de fiets(en) te onderverhuren, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de fiets(en) te beschikken in strijd met de belangen van VierVakantie.
 5. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden door de in de boeking genoemde personen.
 6. De fietsen zijn CASCO verzekerd waarbij voor de huurder een eigen risico geldt van € 25,- per geval.
 7. De huurder blijft aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten voor zover deze niet gedekt zijn door de verzekering, tegen bedragen welke door VierVakantie naar normale normen worden vastgesteld. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheidschade.
 8. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 9. Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
 10. Indien VierVakantie ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgaven van VierVakantie die
  kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen maar uiterlijk binnen 1 week na vertrek.
 11. De fiets(en) moet(en) schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen en op slot gestald worden in de daarvoor bedoelde berging. Alle originele sleutels moeten worden overhandigd aan de beheerder.
 12. Huurder is verplicht bij beschadiging of diefstal van de fiets(en), VierVakantie daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit aan VierVakantie uiterlijk bij beëindiging van de
  vakantie ter hand te stellen. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van VierVakantie ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 13. Gebruik van de rijwielen is geheel voor eigen risico.
 14. Huurder dient zich te houden aan volgende instructies: (a) huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te zorgen; (b) huurder dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal (originele sleutels moeten altijd overlegd kunnen worden); (c) rijden onder invloed van drank en/of drugs is ten strengste verboden; (d) fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden buiten verharde paden en/of wegen; (e) kinderen dienen gebruik te maken van de aanwezige zitjes en middels aanwezige gordels worden vastgezet; (f) er mogen geen passagiers op de bagagedrager worden vervoerd.